.

.

شرکت زرین تاج غرب

PC آب بند

PC آب بند

PC آب بند موارد مصرف :آب معدنی ، آبمیوه ،عرقیجات و نوشیدنی های بدون گاز
PCCSD گازبند

PCCSD گازبند

PCCSD گازبند موارد مصرف: نوشابه ، دوغ و روغن
O2 Scavenger  مورد مصرف: ماء الشعیر

درب O2 Scavenger

O2 Scavenger مورد مصرف: ماء الشعیر  

پنل واحد من