.

.

اطلاعات تکميلي

  • مدیرعامل: علی براری
    ایده محوری: پویا نمایی سه بعدی (ساخت فیلم و سریال)
    مرکز: مرکز رشد ICT
    مرحله: رشد
    وضعیت استقرار: غیر مستقر در پارک
    آدرس: غیر مستقر- شهر صحنه
    تلفن: 9380998177
    پست الکترونیکی: ab.animo_3d@yahoo.com
    شهرستان: کرمانشاه
    وضعیت فعالیت: درحال فعالیت
    نوع شرکت: هسته
    محصول: پویا نمایی سه بعدی (ساخت فیلم و سریال)
    نحوه فعالیت: مستقل

    پنل واحد من

    آخرین محصولات

    جست وجوی پیشرفته واحدها

    دستاوردها و افتخارات پارک