.

.

یونس بیگلری

  • مدیرعامل: یونس بیگلری
  • ایده محوری: اپلیکیشن تعمیرات و نگهداری خودرو اتومن
  • مرحله: پیش رشد
  • پنل واحد من