.

.

در خصوص مزاياي استقرار شتاب دهنده و مراكز نوآوري در شهركها و نواحي صنعتي و فناوري 

# عنوان دریافت توضیحات حجم تعداد دریافت

535

img دریافت 328.17 kb 60

خوانده شده 152
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 534 اطلاعیه 536 »